Articles

Marjan Markovikj

Articles

Семантичка деривација на прасловенскиот глаголски корен *met- во македонскиот јазик

AbstractDownload article

anthropocentric-spatial language theory, semantic derivation, Macedonian language, semantics, verbal roots, teoria antropocentryczno-przestrzenna, derywacja semantyczna, język macedoński, semantyka, rdzenie werbalne

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout