Articles

Przemysław Jóźwikiewicz : 0000-0002-3654-7724

przemyslaw.jozwikiewicz@uwr.edu.pl

Articles

Ukraińska terminologia informatyczna: stan, problemy, zapożyczenia

AbstractDownload article

Українська комп‘ютерна термінологія, запозичення, неологізми, Ukrainian computer terminology, borrowings, neologisms

Ukraińskie nazwy głównych podzespołów komputerowych: ich typy i struktura

AbstractDownload article

Ukrainian language, computer terminology, derivation

Fora i blogi informatyczne w świetle wybranych zagadnień składni języka ukraińskiego. „Ja” a komunikacja internetowa

AbstractDownload article

The forums and blogs about computers and IT, internet communication, Ukrainian language syntax, Інтернет-форум, блоґ, Інтернет-спілкування, синтаксис української мови

Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) – ich występowanie i funkcje syntaktyczne w tekście plików pomocy programu MS Office 2003

AbstractDownload article

Rzeczywistość posttotalitarna a sytuacja ukraińskiego słownictwa informatycznego

AbstractDownload article

Ukrainian computer terminology, Russian influence, legislation, linguistic situation in Ukraine, borrowings, українська комп’ютерна лексика, російські впливи, законодавство, мовна ситуація в Україні, запозичення

Strony internetowe sklepów komputerowych jako źródło ukraińskiego słownictwa informatycznego

AbstractDownload article

the Ukrainian language, IT lexicon, hardware, computer shop pricing list, українська мова, комп’ютерна лексика, хардвер, прайс-листи комп’ю- терних магазинів

Informatyka, ukraińska rzeczywistość IT, ukraińskie słownictwo komputerowe

AbstractDownload article

Piotr Michałowski, Podstawy modelowania terminograficznego, wydanie na zlecenie Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ss. 232.

Download article

Recenzja: Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Wydawnic two KUL, Lublin 2010, ss. 374

Download article

Z problematyki nazewnictwa grzybów wielkoowocnikowych w języku ukraińskim i polskim — przegląd źródeł

AbstractDownload article

the Ukrainian language, mycological vocabulary, comparative linguistics, overview of sources, research overview, українська і польська мови, мікологічна лексика, зіставне мовознавство, фольклор, художні тексти, науково-популярні роботи

Ukraińskie słowniki terminologii informatycznej (1990–2010)

AbstractDownload article

Recenzja: Łarysa Masenko, Język i polityka, tłum. i red. nauk. A. Bracki, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2012

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout