Articles

Articles

Słowo wstępne

Download article

La corruption dans l’approche économique

AbstractDownload article

corruption, economy, pathology of the economic life

Wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego a działalność gospodarcza

AbstractDownload article

Stan wyjątkowy jako przykład stanu nadzwyczajnego w doktrynie francuskiej. Interpretacja pojęcia

AbstractDownload article

Działania Rady Europy w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji w administracji publicznej

Download article

Zapobieganie patologii korupcji w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa oraz spółkami samorządowymi — wybrane zagadnienia

AbstractDownload article

Uwagi o obowiązkach przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w stanach nadzwyczajnych

AbstractDownload article

Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Wrocław 14–15 czerwca 2010 r.

Download article

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako przejaw zapobiegania patologii w obrocie gospodarczym

AbstractDownload article

corruption, public procurement

Prewencja w obszarze aktów kwalifikujących w działalności gospodarczej

AbstractDownload article

qualifying act, prevention, instruments of public commercial law, commercial activity, economic reglamentation, economic police, akty kwalifikujące, prewencja, instrumenty publicznego prawa gospodarczego, działalność gospodarcza, reglamentacja gospodarcza, policja gospodarcza

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout