Articles

Mariusz Jabłoński : 0000-0001-8347-1884

mariusz.jablonski@uwr.edu.pl

Articles

Go to page: 12 > >>

Sądownictwo konstytucyjne i sądownictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Download article

Słowo wstępne

Download article

Ochrona tajemnic wpolskim porządku prawnym — tajemnica radcowska i adwokacka

AbstractDownload article

Miejsce Państwowej Inspekcji Pracy w systemie organów państwa — wnioski de lege lata i de lege ferenda

AbstractDownload article

Państwowa Inspekcja Pracy, konstytucja, wolności i prawa jednostki, niezależność, pozycja ustrojowa, zasada podziału władz, gwarancje, National Labour Inspectorate, work, human rights, Polish constitution, labour protection, law enforcement authority, respect for constitutional freedoms and rights of the individual

Znaczenie Protokołu nr 7 do Traktatu z Lizbony dla procesów integracyjnych w Unii Europejskiej

Download article

Ochrona tajemnicy zawodowej komornika sądowego

AbstractDownload article

Wprowadzenie w błąd jako przesłanka ochrony konsumentów

Download article

W sprawie prac nad ustawą wdrażającą dyrektywy „równościowe” Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego

Download article

Praktyka udostępnienia informacji publicznej - kwestie sporne

AbstractDownload article

Dekodowanie zwrotów niedookreślonych na przykładzie przepisów nowelizujących ustawę o dostępie do informacji publicznej

AbstractDownload article

Dostęp do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków – wybrane kwestie dyskusyjne

Download article

Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

AbstractDownload article

anti-corruption procedures, transparency of public life, entrepreneurs, public sector entities, procedury antykorupcyjne, jawność życia publicznego, przedsiębiorcy, jednostki sektora publicznego

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout