Articles

Jolanta Blicharz : 0000-0002-4581-8629

Articles

Go to page: 12 > >>

Dyskusje na temat znaczenia autonomii jednostki (osoby) jako wartości aksjologicznej

Download article

Zakres działalności organizacji trzeciego sektora w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Download article

Relacje sektora obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym

Download article

Rola partnerstwa trójsektorowego w ramach nowego zarządzania publicznego a problem biurokracji

Download article

W kwestii stosunków zachodzących w sferze zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

AbstractDownload article

association of municipalities, entity of territorial self-government, territorial self-government, municipality self-government

Problem implementacji dyrektywy usługowej UE w odniesieniu do organizacji trzeciego sektora w Polsce

Download article

W kwestii modelu współczesnej polskiej administracji publicznej

Download article

Pozycja fundacji w sferze prowadzonej przez nią działalności leczniczej

AbstractDownload article

Idea „otwartej administracji publicznej”. Sfera oczekiwań i odczuć

AbstractDownload article

open public administration, public sector, civil sector, social services, otwarta administracja publiczna, sektor publiczny, sektor obywatelski, usługi społeczne

Problem feminizacji ubóstwa w Polsce

AbstractDownload article

Wpływ społeczeństwa obywatelskiego na efektywność zarządzania w administracji publicznej (wybrane problemy)

Download article

Kilka uwag na temat definicji prawnej mobbingu

AbstractDownload article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout