Articles

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna : 0000-0003-3602-2722

Articles

Obraz Rzeczypospolitej w wypowiedziach posłów sejmu 1793 roku jako przejaw słabości władzy ustawodawczej

AbstractDownload article

1793 Sejm, parliamentary discourse in the Polish-Lithuanian Commonwealth, stylistics, language of politics, emotionality

Perswazyjność pierwszych polskich tekstów politycznych na przykładzie wypowiedzi posłów sejmu 1548 roku na temat ożenku króla

AbstractDownload article

parliamentary address, persuasion, rhetorics, language style, pragmatic stylistics, mowa sejmowa, perswazja, retoryka, styl językowy, stylistyka pragmatyczna

Język Wincentego Witosa — na przykładzie tekstów skierowanych do chłopów

AbstractDownload article

Pochlebstwo jako konstytutywna cecha oracji Sejmu Wielkiego

AbstractDownload article

Elementy sacrum w stylu prawno-urzędowym (na przykładzie dokumentów sejmików ziemskich doby średniopolskiej)

AbstractDownload article

sacrum, legal and official style, 16th–18th centuries, image of God

O funkcjach tytułów prac naukowych z zakresu językoznawstwa

AbstractDownload article

titles of academic books and papers, functions of titles, advertising function, persuasion tricks

Zagajenia marszałka sejmu — ewolucja wzorca gatunkowego (od XVI wieku do dziś)

AbstractDownload article

genre pattern, parliamentary speech, opening speech, Polish parliament

Osiemnastowieczny pierwowzór tabloidu na przykładzie „Kuriera Polskiego” i „Uprzywilejowanych Wiadomości z Cudzych Krajów”

AbstractDownload article

tabloid, 18th-century press, “Kurier Polski, ” “Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów"

Jak krytycy nazywają ideologię Radia Maryja?

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout