Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345678 > >>

Nie od razu Zakopane zbudowano… [rec.:] Zbigniew Moździerz, Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego 1600–2013, Zakopane 2013, Materiały Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Volumen 15, ss. 464, ilustr.

Download articleDownload article

recenzja, historia, architektura, kultura, sztuka, góry, review, history, architecture, culture, art, mountains

„Wolę Pięcistawy…” [rec.:] Śpiewki góralskie. Zebrali Zofi a i Witold Paryscy. Redakcja Jadwiga i Maciej Mączyńscy, Fundacja im. Zofi i i Witolda Paryskich, Zakopane 2014, ss. 123+2 nlb. Źródła na podstawie notatek Zofii i Witolda Paryskich opracowała Renata Kowalska.

Download articleDownload article

Tatry, Zakopane, folklor, kultura ludowa, twórczość ludowa, Tatra Mountains, Zakopane, folklore, folk culture, folk art

Między narodami, między kulturami, między językami, między gatunkami. Bory Ćosicia Dnevnik apatrida

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.2

AbstractDownload articleDownload article

Bora Cosić, Dnevnik apatrida, nomadism, intercultural writer, Bora Ćosić, Dnevnik apatrida, nomadizam, interkulturni pisac

Культурная специфика в русском языке — типы, явления, восприятие

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.6

AbstractDownload articleDownload article

culture-specific phenomena, realia, morphology, phraseology, dictionaries, specyfika kulturowa, realia, frazema, morfologia, słowniki

Teatr niemiecki i teatr polski w początkowym okresie transformacji ustrojowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.3

AbstractDownload articleDownload article

German drama, German and Polish theatre after the fall of the Berlin Wall, culture transfer, deutsch Dramaturgie, deutsche und polnische Theater nach dem Fall der Berliner Mauer, Kulturtransfer

Finansowanie dziedzictwa kulturowego z funduszy UE

AbstractDownload articleDownload article

finansowanie kultury, fundusze UE na kulturę, ochrona dziedzictwa kulturowego

Wpływ polityki kulturalnej na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

finansowanie kultury, instytucje kultury, kultura w Unii Europejskiej, kultura, polityka kulturalna, cultural institutions, cultural policy, culture in the European Union, culture, financing of culture

Crowdfunding from the perspective of music fans — participation or exploitation?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.5

AbstractDownload articleDownload article

crowdfunding, participatory culture, gift economy, fandom, kultura uczestnictwa, ekonomia daru

Goethes Begriff der „Weltliteratur“ und „Faust“ als Comic: Interkulturelle Zugänge zu Goethe zu Beginn des 21. Jahrhunderts?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.6

AbstractDownload articleDownload article

Weltliteratur, Faust, Comic, Interkulturalität, “Weltliteratur”, Faust, comic strips, multiculturalism

Ist die Unterscheidung von Sprache und Zunge im Deutschen berechtigt? Einige Gedanken zu kulturgeprägten lexikalischen Unterschieden in der Interpretation der außersprachlichen Wirklichkeit

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.10

AbstractDownload articleDownload article

Kultur, Weltinterpretation, sprachliche Unterschiede, culture, image of the world, lexical differences

Der Einfluss des fremden Akzents in der interkulturellen Kommunikation

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.27

AbstractDownload articleDownload article

interkulturelle Kommunikation, fremder Akzent, Wirkung der gesprochenen Sprache, intercultural communication, foreign accent, influence of the spoken language

Kultura organizacyjna instytutu naukowego. Studium kultury organizacyjnej Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.7

AbstractDownload articleDownload article

organization, organizational culture, hierarchy, clan, adhocracy, market, change in organizational culture, organizacja, kultura organizacyjna, hierarchia, klan, adhokracja, rynek, zmiana kultury organizacyjnej

Go to page: << < 12345678 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout