Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345678 > >>

Фольклорный образ старости как культурный код

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.2

AbstractDownload articleDownload article

cultural code, folklore, poetic age, sacred, wisdom, experience, kod kulturowy, folklor, poetyka starości, sakralność, mądrość, doświadczenie

Старость — концепт русской стихотворной эпитафии?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.6

AbstractDownload articleDownload article

Epitaph, old age, necropolis, concept, epigram, culture, epitafium, starość, nekropolia, koncept, epigram, kultura

Starość jako etap życia w dziele Bartłomieja Paprockiego „Třinácte tabulí věku lidského”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.36

AbstractDownload articleDownload article

old age, ontogenesis, Czech literature of the 17th century, christian culture, stáří, ontogeneze, česká literatura 17. století, křesťanská kultura

Umelecké modelovanie fenoménu staroby v tvorbe slovenských autorov (Milo Urban, Július Barč-Ivan, Karol Horák)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.54

AbstractDownload articleDownload article

old age as a cultural and social phenomenon, genre variability, ambivalent presentation of old age, author´s poetics, poetological and axiological parameters of the texts, starość jako zjawisko kulturowo-społeczne, różnorodność gatunkowa, warsztaty twórcze, ambiwalentna problematyzacja starości, teoretycznoliteracka i aksjologiczna charakterystyka tekstów

The Power of Culture: A Map, a Manifesto and a Message in a Bottle

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.2

AbstractDownload articleDownload article

kultura, Raymond Williams, Jeffrey Alexander, Zygmunt Bauman, Antonio Gramsci

The Power of Culture: Glossaries and Footnotes to Peter Beilharz

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.3

AbstractDownload articleDownload article

kultura, socjologia, antropologia, znaczenie

Culture: Two Theses and Deathworks

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.6

AbstractDownload articleDownload article

aura, kultura, nadmiar, nieautetyczność, kicz, metafizyka

Polityka globalnego świata sztuki

AbstractDownload articleDownload article

świat sztuki, rynek sztuki, globalny świat sztuki, dyskurs, polityka, polityka kulturalna, artworld, global artworld, art market, discourse, politics, cultural policy

O niektórych zagadnieniach realizmu socjalistycznego w sztuce

AbstractDownload articleDownload article

realizm socjalistyczny, przeżytek, polityka kulturalna, ideologizacja sztuki, socialist realism, survival, cultural policy, ideologization of art

Jacek Spławiński, „Gwizdać na Stalina! Zakopane 1949–1953: wspomnienia gimnazjalisty”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.24

Download articleDownload article

Zakopane, Tatry, literatura wspomnieniowa, kultura, Tatras, memoirs, culture

Художественно-экспрессивное мышление и современное художественное пространство Yкраины

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.1

AbstractDownload articleDownload article

популярная культура, художественное мышление, художественно-образное мышление, художественно-проективное мышление, художественно-экспрессивное мышление, kultura popularna, myślenie artystyczne, artystyczno-obrazowe myślenie, artystyczno-prokreatywne myślenie, artystyczno-ekspresywne myślenie, popular culture, art thinking, artistic-symbol thinking, art-project thinking, artistic-expression thinking

Motywy sportowe w polskiej sztuce międzywojennej — rekonesans

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.5

AbstractDownload articleDownload article

sport, literatura, sztuka, kultura, Polska, sport, literature, art, culture, Poland

Go to page: << < 12345678 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout