Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123456789 > >>

Zur Wiedergabe des mhd. ō in den deutschen Dialekten Mährens

AbstractDownload articleDownload article

language atlas, German dialects in Moravia and Silesia, dialectal reflection of middleupper German long ō

Schreiben in „anderem Gewand“? – Zur Rolle der E-Mail im (Schul-)Alltag

AbstractDownload articleDownload article

creative writing, e-mail, Internet, supporting foreign-language writing skills

Glottodidaktik im Zeitalter der Demokratisierung des Schulwesens und der Bildung

AbstractDownload articleDownload article

glottodidactics, democracy in education, change of approach to foreign language teaching, new educational goals, new aims in applied linguistics

Kryzys w teorii ekonomii

AbstractDownload articleDownload article

balance, economic crisis, endogenous and exogenous theories, demand and supply shocks

O przyczynach braku wyobrażeń miłości fizycznej w literaturze górnołużyckiej i kaszubskiej

AbstractDownload articleDownload article

Upper Lusatian literature, Cassubian literature, literary representations of physical lo­ve, sexuality in literature, serbska literatura, kašubska literatura, literarne zwobraznjenja fyziskeje lu­bosće, seksualizm wliteraturje

Teaching for Communication or Teaching to Tests? — the Voices of the European Language Teachers

AbstractDownload articleDownload article

foreign language teaching, communicative approach, language testing, teacher reflection

Pozycja prawna wdowy w prawie cechowym do połowy XVIII wieku w perspektywie archeologii prawnej na przykładzie miasta Prudnika na Górnym Śląsku

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: law, widow, guild, legal archaeology, Prudnik, Upper Silesia

Protokół 15 do europejskiej konwencji praw człowieka: doktryna marginesu swobody uznania i zasada subsydiarności w kontekście reformy ETPCz

AbstractDownload articleDownload article

margines uznania, zasada subsydiarności, Konwencja o ochronie praw człowieka, Protokół 15, margin of appreciation, principle of subsidiarity, European Convention on Human Rights, Protocol 15

Anglicyzmy w polskim dyskursie naukowym

AbstractDownload articleDownload article

Anglicism, lexical borrowings, Polish academic discourse, linguistic awareness, approach to borrowings

Prawnokarne instrumenty zapobiegania i zwalczania terroryzmu w polskim prawodawstwie

AbstractDownload articleDownload article

prosecution service, appellate prosecution service, crime of terrorism, criminal law, security threats.

Klasyfikacja efektu Cantillona

AbstractDownload articleDownload article

theory of money and inflation, non-neutrality of money, increase in money supply, inflation, Cantillon effect

Zdobywanie władzy — zawłaszczanie języka (akcje propagandowe poprzedzające powstanie PRL)

AbstractDownload articleDownload article

political propaganda, language of power, appropriation of language, linguistic manipulation, Manifesto of the Polish Committee of National Liberation

Go to page: << < 123456789 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout