Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 1234567 > >>

Konceptualizacje pojęcia „władza” w tekstach polskiego dyskursu ewangelickiego, katolickiego i prawosławnego

AbstractDownload articleDownload article

discourse, religious discourse, religious language, language of power, corpus linguistics, discursive image of the world, profiling, perspective, dyskurs, dyskurs wyznaniowy, język religijny, język władzy, językoznawstwo korpusowe, dyskursywny obraz świata, profilowanie, perspektywa

Київський палімпсест

AbstractDownload articleDownload article

“kievan text”, topos of the city, identity, colonial and post-colonial image, “historicization of space”, „tekst kijowski”, topos miasta, tożsamość, kolonialny i postkolonialny obraz, "historyzacja przestrzeni"

Соотношение чувство–мысль в образах исторического прошлого (на материале русской прозы второй половины XVIII века)

AbstractDownload articleDownload article

genres of 18th-century prose, reconstruction of history, mythologization, combination of feelings and thoughts in a historical image, gatunki prozy XVIII w., rekonstrukcja historii, mitologii, kombinacja uczuć i myśli w czasie historycznym

Поэтика и семантика чувств: Абай и Чеслав Милош

AbstractDownload articleDownload article

senses, time and space, confession, feelings, images, thoughts, the author’s assessment, відчуття, час і простір, сповідальність, образи-переживання, образи-думки, авторська оцінка

Sprachliche Bilder und Modelle: Bedeutungskonstruktion abstrakter Begriffe durch Metaphernphraseme (Beispiele: GESUNDHEIT und RISIKO)

AbstractDownload articleDownload article

conceptualization, metaphors, phraseology, linguistic image, cognitive model

Hacia la subjetividad del mundo vegetal en la prosa de Mercè Rodoreda

AbstractDownload article

Mercè Rodoreda — vegetal imagery — garden in 20th-century literature — imaginario vegetal — jardín en la literatura del s. XX

Hacia la subjetividad del mundo vegetal en la prosa de Mercè Rodoreda

AbstractDownload articleDownload article

Mercè Rodoreda — vegetal imagery — garden in 20th-century literature — imaginario vegetal — jardín en la literatura del s. XX

Переплетіння текстуального і тілесного кодів у прозі сербських постмодерністів

AbstractDownload articleDownload article

postmodernism, textual code, bodily code, image of author, Serbian literature, postmodernizam, tekstualni kod, telesni kod, autor, srpska književnost

Синестетична інтенція словесного образу

AbstractDownload articleDownload article

synesthesia, intention, verbal image, etymology, synestezja, intencja, słowny obraz, etymologia

Piękni bohaterowie Jordana Jowkowa w  świetle Bergsonowskiej koncepcji „tyranii wzroku”

AbstractDownload articleDownload article

vision, tyranny of the eye, Henri Bergson, Yordan Yovkov, beauty, image of awoman, ethics and aesthetics, зрението, тиранията на окото, Анри Бергсон, Йордан Йовков, красотата, образ на жена, етика и естетика

Bulharský sen o rozkoši aneb dotyky obrozenecké smyslnosti

AbstractDownload articleDownload article

Bulgaria, National Revival, image of woman, Georgi Danchov, Nikolay Pavlovich, Bułgaria, odrodzenie narodowe, obraz kobiety, Georgi Danczow, Nikołaj Pawłowicz

Obraz szkoły w dyskursach i języku

AbstractDownload articleDownload article

image of school, discourse analysis, cognitive ethnolinguistics, językowy obraz szkoły, analiza dyskursu, lingwistyka antropologiczna

Go to page: << < 1234567 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout