Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345678 > >>

Umowy międzynarodowe jako źródło prawa Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Європейський Союз, міжнародні договори, відповідність для підпи- сання угод, відносини ЄС із третіми країнами, European Union, international agreements, competences to conclude international treaties, EU relations with third states

Особливості справляння податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки в Україні

AbstractDownload articleDownload article

podatek od nieruchomości, kodeks podatkowy, stawka podatkowa, rodzaje nieruchomości, real estate tax, subject, object, rate, types of real estate

Charitable activities of Russian companies

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.3.2

AbstractDownload articleDownload article

charitable organization, charity, activity, state, benefit, population

Freedoms of Expression, Political Extremism and Seditious Speech in the United States Supreme Court’s Jurisprudence (Part I)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.3.1

AbstractDownload articleDownload article

freedom of speech, political extremism, The Supreme Court of the United States, the First Amendment, seditious speech, the Sedition Act

Dylematy zdrowotne Polaków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.13

AbstractDownload articleDownload article

state of health, health care, healthy lifestyle

Fantazje kreujące rzeczywistość

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.17

Download articleDownload article

popkultura, Stany Zjednoczone, spotkanie kultur, kultura amerykańska, popculture, the United States, meeting of cultures, American culture

Od sporu do księgozbioru, czyli o posekularyzacyjnej genezie i rozwoju idei gromadzenia literatury fachowej w dawnym Archiwum Państwowym we Wrocławiu (Staatsarchiv Breslau) do 1945 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.7

AbstractDownload articleDownload article

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Staatsarchiv Breslau, księgozbiór fachowy, State Archives in Wrocław, Staatsarchiv Breslau, specialist library

Langues et littératures de la « vieille Europe » dans les universités américaines : un état des lieux

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.65.4

AbstractDownload articleDownload article

teaching, romance languages, United States, American universities, neoliberal university

Problem samodzielności organu administracyjnego w świetle idei państwa prawnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.3

AbstractDownload articleDownload article

administrative organ, independence, administrative discretion, state of law, organ administracji, samodzielność, uznanie administracyjne, państwo prawne

Meandry praworządności na przykładzie orzekania w sprawie zasiłku celowego z tytułu poniesienia strat w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.8

AbstractDownload articleDownload article

democratic state ruled by law, standards defining the legal bases for administrative decisions, requirements pertaining to the specification of the bases for the interventions in the area of municipal activities, demokratyczne państwo prawne, standardy stawiane podstawom decyzji administracyjnych, wymagania obowiązujące przy formułowaniu podstaw do ingerencji w działalność komunalną

Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.10

AbstractDownload articleDownload article

radio broadcasting, television, public mission, state contract, public-law institution, radio board, administrative board, authorizing officer, fee, contribution, radiofonia, telewizja, misja publiczna, umowa państwowa, zakład publicznoprawny, rada radiofonii, rada administracyjna, intendent, opłata, składka

Z teorii i praktyki samorządu terytorialnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.21

AbstractDownload articleDownload article

territorial self-government, democratic state ruled by law, judicial power, samorząd terytorialny, demokratyczne państwo prawne, władza sądownicza

Go to page: << < 12345678 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout