Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Критическая рефлексия коллективной памяти Украины в контексте феноменологической концепции Поля Рикёра

AbstractDownload articleDownload article

collective memory, pathology, memory, social memory, Ukraine, колективна пам’ять, патологія, пам’ять, соціальна пам’ять, Україна

Forsowanie „języka regionalnego”. Kilka uwag na temat nowego ukraińskiego ustawodawstwa językowego

AbstractDownload articleDownload article

Ukraine, Ukrainian, Russian, language policy, the European Charter for Regional or Minority Languages, Україна, українська мова, російська мова, мовна політика, Європейська хартія регіональних мов або мов меншин

Kwestia kolonializmu rosyjskiego w ukraińskiej debacie intelektualnej: zależność polityczna, tożsamość narodowa, rozwój ekonomiczny

AbstractDownload articleDownload article

Russian colonialism, Ukraine as a colony, national identity, historical revisionism, російській колоніалізм, Україна як колонія, національна ідентичність, ревізіонізм

Miejsce Ukrainy w czasie i przestrzeni. Wersja Mychajła Drahomanowa (tłum. Marcin Gaczkowski)

AbstractDownload articleDownload article

geography, Europe, history, Ukraine, Ukrainian people, географія, Європа, історія, Україна, український народ

Harmonizacja prawa ukraińskiego z systemem rynku wewnętrznego UE na podstawie układu stowarzyszeniowego

AbstractDownload articleDownload article

association agreement, Ukraine-EU, single internal market, harmonization, договір про асоціацію, Україна-ЄС, Єдиний внутрішній ринок, гармонізація

Bohdan Kistjakowski i jego doktryna państwa prawnego

AbstractDownload articleDownload article

Україна, Росія, теорія держави, верховенство права, Бодан Кістяківсь- кий, Гуґо Краббе, Ukraine, Russia, theory of state, rule of law, Bogdan Kistyakovskij, Hugo Krabbe, law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout