Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Oczy w  poetyckiej wyobraźni Mariny Cwietajewej

AbstractDownload articleDownload article

look, hazel eyes, unique metaphor, spiritually rich nation, poetical imagination, взор, карие глаза, необыкновенная метафора, душа человека, поэтическое представление

Rewizje, lustracje, banicje. O niektórych genderowych zjawiskach i aspektach konstruowania kanonu literackiego w Europie Środkowo-Wschodniej

AbstractDownload articleDownload article

canon, anticanon, postcanon, gender, discourse of canon in Central and Eastern Europe, gay literature, queer literature in Central Europe, канон, антиканон, постканон, гендер, канонический дискурс в Средней и Восточной Европе, гей-литература, квир-теория в Средней Европе

Tożsamość — klucz, wytrych czy kij? Ukraińskie dyskusje o tożsamości narodowej, kryzysie moralnym i patriotyzmie w latach 1991–2015

AbstractDownload articleDownload article

national identity, values, culture, social integration, prejudice, національна ідентичність, цінності, культурна сфера, суспільна інтеграція, упередження

Zapiski Ahmeda ibn Fadlana i Pogrzeb Rusa w Bułgarze Henryka Siemiradzkiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.4

AbstractDownload articleDownload article

museum, archaeological finds, Volga Bulgaria, the Rus, obsequies, the Wanderers (Peredwizhniki), academicians, gluten, monumental painting, музей, археологические находки, Булгария, русы, погребальный обряд, передвижники, академисты, глютен, монументальная живопись

Intonacja w litewskim języku mówionym: właściwości ekspresji ogólnej i indywidualnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.11

AbstractDownload articleDownload article

speech intonation, general (universal) and individual functions of intonation, sound-intonation means, intonation system and its elements, peculiarities of individual expression, интонация устной речи, общие (универсальные) и индивидуальные функции интонации, интонационно-звуковые средства, интонационная система и ее элементы, свойства индивидуальной экспрессии

Apoteoza starości. Funkcjonalność motywu w średniowiecznej literaturze serbskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.57

AbstractDownload articleDownload article

apotheosis, the Old Age, the Medieval Serbian Literature, motif, function, апотеоза, старост, средњовековна српска књижевност, мотив, функција

The legal nature of the letter of credit relationship

AbstractDownload articleDownload article

akredytywa, umowa, klient, bank emisyjny, beneficjent, акредитив, клієнт (платник), банк-емітент, бенефіціар (одержувач)

Zdania wyrażające zdolności i talent w języku polskim i rosyjskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.6

AbstractDownload articleDownload article

sentence model, abilities, talent, syntactem, модель предложения, способности, талант, синтаксема

Szyk operatorów kwantyfikacji ogólnej w języku polskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.11

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Polish language, general quantification, word order, pronoun, particle, савремени пољски језик, општа квантификација, ред, заменица, честица

Dlaczego literatura macedońska nie chce być literaturą mniejszą?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.36

AbstractDownload articleDownload article

Vapcarov, Smatrakalev, Macedonian Literary Circle in Sofia, Macedonian identity, minor literature, Вапцаров, Сматракалев, Македонски литературен креужок во Софија, македонски идентитет, споредни книжевности

Prawo i płeć. Kilka uwag o potencjale krytycznym feministycznej jurysprudencji

AbstractDownload articleDownload article

феміністична юриспруденція, теорія критики, фемінізм, право, рів- ність перед законом, юридична освіта, репродуктивні права, feminist jurisprudence, critical theory, feminism, law, equality before law, legal education, reproductive rights

Popełnienie przestępstwa jako przyczyna niegodności dziedziczenia w polskim prawie spadkowym

AbstractDownload articleDownload article

спадкування, усунення від права на спадкування, ситуація спадко- ємця, злочин, усунення від права на спадкування та ексгередація, inheritance, unworthiness of inheritance, heir situation, crime, unworthiness of inheritance against disheritance

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout