Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

La imagen de Espana del siglo XIX basada en el compendio de Stanisław Stroynowski Podróż po Europie w Obrazach

AbstractDownload articleDownload article

Spain, Poland, image, stereotype, historiography, 19th century

Drukarstwo warszawskie w latach 1795–1806

AbstractDownload articleDownload article

printing, publishing output, Warsaw, 17th–19th century, drukarstwo, produkcja wydawnicza, Warszawa, XVIII/XIX wiek

Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja)

AbstractDownload articleDownload article

русская литература XIX столетия, фантастика, психоанализ, некрофилия, биофилия, 19th century Russian literature, fantasy, psychoanalysis, necrophilia, biophilia

Iluzje — złudzenia — omamy. Zniekształcenia percepcyjne w  literaturze rosyjskiej XIX wieku na przykładzie małych form prozatorskich

AbstractDownload articleDownload article

Russian literature, Russian culture, mental illness, madness, 19th century, русская литература, русская культура, психическое заболевание, сумасшествие, XIX век

Reálná a imaginární Praha v romanetu Svatý Xaverius Jakuba Arbesa

AbstractDownload articleDownload article

fictional words, fictional topography, fictional space, fictional narrative, representation of space and literary topography, Czech literature of the 19th century, fikcyjne słowa, fikcyjna topografia, fikcyjne miejsca, fikcja w narracji, reprezentacja przestrzeni i topografii literackiej, literatura czeska XIX wieku

Stáří jako zrcadlo zmařených iluzí v próze Karla Václava Raise „Když se připozdívá”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.39

AbstractDownload articleDownload article

Czech literary realism, Czech literature of the second half of the 19th century, Karel Václav Rais, rentcharge, czeski realizm literacki, literatura czeska drugiej połowy XIX wieku, Karel Václav Rais, rentcharge

Obraz schyłku epoki w powieści Ladislava Fuksa „Vévodkyně a kuchařka”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.45

AbstractDownload articleDownload article

Ladislav Fuks, Czech contemporary literature, the decline of the 19th century, an old age, současná česká literatura, sklonek 19. století, stáří

Утицај функционалностилске и жанровске диференцијације на употребу падежа у „Стенографским белешкама Народне скупштине Краљевине Србије за 1898. годину”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.27

AbstractDownload articleDownload article

cases, 19th century, functional stylistics, przypadki, XIX wiek, stylistyka funkcjonalna

Huygens: lost – regained – revised. De literair-historische receptie van Constantijn Huygens in de eerste helft van de 19e eeuw

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/8060-0716.27.9

AbstractDownload articleDownload article

Constantijn Huygens, Dutch Studies, reception of Dutch literature, literary historiography, 17th century, 19th century

Podoby smrti v básnických textech Josefa Svatopluka Machara

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.21

AbstractDownload articleDownload article

Josef Svatopluk Machar, Czech poetry, blasphemy, 19th century, reception of the classical antiquity, poezja czeska, bluźnierstwo, XIX wiek, recepcja klasycznego antyku

Обликовање говора о смрти на почецима српске поезије за децу и младе

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.37

AbstractDownload articleDownload article

representations of death, Serbian poetry for children and young adults, Jovan Sundečić, Đorđe Rajković, 19th century, представления о смерти, сербская поэзия для детей и подростков, Иоанн Сундечич, Джордже Райкович, XIX столетие

Grenzüberschreitung. „Romantische Reise“ und „Preußentum-Probe“ im Vormärz: Wácslaw Wladiwoj Tomeks Wanderungen im schlesisch-böhmischen Grenzland

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.7

AbstractDownload articleDownload article

pogranicze, tożsamość, góry, krajobraz, Śląsk, Czechy, XIX wiek, budowa państwa, Wácslaw Wladiwoj Tomek, frontier, identity, mountains, landscape, Silesia, Bohemia, 19th century, nation building, Vácslav Vladivoj Tomek

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout