Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Czynności techniczno-procesowe w koncepcji prawnych form działania administracji publicznej

AbstractDownload articleDownload article

technical acts, administrative proceedings, challengeability of public administration’s technical acts, real acts, delivery of decisions

Czynności procesowe stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

procedural act, party, legal process, court, administration, facultative nature, removability

Problematyka administracji publicznej na łamach „Gazety Administracji i Policji Państwowej” z 1923 roku

AbstractDownload articleDownload article

the Second Republic of Poland, public administration, Poland 1918–1939, local government

Poświadczenie podpisu w postępowaniu administracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

certification of signatures, authenticity of signatures, official certification of signatures, active participation of a party in administrative proceedings, powers of a public administration agency

Odwołalność czynności cofnięcia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

procedural act, complaint, legal process, court, administration, facultative nature, removability

Powstanie Zakładu Historii Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload articleDownload article

history of administration, the Institute of History of State and Law, the Department of History of Administration, studies in administration

Kilka uwag o Komisji dla spraw oszczędności państwowych z 1920 r.

AbstractDownload article

The Second Republic of Poland, administration reform, government of Wincenty Witos, Commission for Matters of State Savings of 1920, administration of the Second Republic of Poland

Zasadniczy podział terytorialny państwa. Między racjonalnym wyborem i grą zinstytucjonalizowanych interesów

AbstractDownload articleDownload article

self-government, territorial division, public administration, commune, subsidiarity, samorząd, podział terytorialny, administracja publiczna, gmina, zasada pomocniczości

Rządy prawa. Uwagi o znaczeniu i ewolucji pojęcia

AbstractDownload articleDownload article

the rule of law, principles, administration, European Union

Lokalny wymiar polityki publicznej

AbstractDownload articleDownload article

public policy, public administration, multi-level governance, inter-sectoral partnership, polityka publiczna, publiczne administrowanie, zarządzanie wielopoziomowe, współpraca międzysektorowa

Udział Wojewody Dolnośląskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w związku z migracją cudzoziemców

AbstractDownload articleDownload article

terrorism, national security, migrations, security threats, administration, regional government.

Kompetencje i zadania wojewody w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na przykładzie województwa dolnośląskiego

AbstractDownload articleDownload article

administration, governor’s tasks, crisis management, terrorism, national security, international security, security threats.

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout