Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Karnoprawne i administracyjnoprawne przepisy dotyczące reklamy produktów leczniczych

AbstractDownload articleDownload article

pharmaceutical law, advertising of medicinal products, criminal law, administrative law, product liability

Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich pod zaborami

AbstractDownload article

history of law, history of administrative law, history of administrative proceedings, administrative courts, administrative judiciary, administrative procedure, system of courts, judicial system

Pojęcie prawa administracyjnego i nauki prawa administracyjnego w koncepcji V.E. Orlando

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.6

AbstractDownload articleDownload article

administrative law, V.E. Orlando, Longchamps de Bérier, pandectists

Konceptualizacja doświadczenia prawnego a konceptualizacja faktów związanych z funkcjonowaniem administracji — między nauką prawa administracyjnego a nauką administracji z badań wrocławskich i włoskich administratywistów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.5

AbstractDownload articleDownload article

legal experience, administrative legal facts, administrative school of Wrocław, science of administrative law, administrative law

Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnoprawnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.8

AbstractDownload articleDownload article

change, name, last name, request, administrative law

Ewolucja administracji farmaceutycznej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.5

AbstractDownload articleDownload article

prawo farmaceutyczne, prawo administracyjne, prawo, pharmaceutical law, administrative law, law

Problematyka dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów administracyjnoprawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.15

AbstractDownload articleDownload article

medical documentation, medical information, patient’s rights, medical law, administrative law

Otoczenie polityczno-prawne administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.7

AbstractDownload articleDownload article

public administration, politics, policy, general administrative law, the administrative law of organizational structures, the substantive administrative law and the procedural administrative law

Prawo administracyjne prywatne. Propozycja nowego terminu w siatce pojęciowej polskiego prawa administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.9

AbstractDownload articleDownload article

private administrative law, escape to private law, public procurement law, prawo administracyjne prywatne, ucieczka do prawa prywatnego, prawo zamówień publicznych

Europejskie wpływy na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.22

AbstractDownload articleDownload article

europeanisation of administrative law, local government, the right to good administration, transparency of activity, regional development, europeizacja prawa administracyjnego, samorząd terytorialny, prawo do dobrej administracji, jawność działania, rozwój regionalny

Sądowe zastosowanie aktów Sądu Konstytucyjnego Ukrainy jako źródeł prawa administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

Sąd Konstytucyjny Ukrainy, źródło prawa administracyjnego, orzeczenie sądowe, pozycja prawna, The Constitutional Court of Ukraine, source of administrative law, judicial decision, legal position

Aspekty procesowe nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej. Wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.19

AbstractDownload articleDownload article

kary pieniężne w energetyce, odwołanie od decyzji Prezesa URE, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, prawo administracyjne, aspekty procesowe, financial penalties in the energy sector, appeal against the decision of the President of the Energy Regulatory Office, the President of the Energy Regulatory Office, administrative law, and procedural aspects

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout