Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Prawne granice reklamy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

advertising, forbidden and unfair advertising, act of unfair competition, misleading advertising, product placement

Karnoprawne i administracyjnoprawne przepisy dotyczące reklamy produktów leczniczych

AbstractDownload articleDownload article

pharmaceutical law, advertising of medicinal products, criminal law, administrative law, product liability

Lexikalische Gleichheiten, Parallelen und Unterschiede in deutschen und tschechischen Slogans

AbstractDownload articleDownload article

advertisement, advertising language, foreign language influences, exaggreation, cliché, Anglicisms, sexisms, ungramatical expressions, taboo expressions, humor

Bluetooth, EcoLine, Woooooow! und mehr. Zu Gebrauch und Funktionen von Anglizismen in der deutschen Anzeigenwerbung

AbstractDownload articleDownload article

language of advertising, Anglicisms, functions of borrowings from the English language in advertising messages

Styl reklamowy w perspektywie trzech paradygmatów współczesnej stylistyki

AbstractDownload articleDownload article

language style, language of advertising, media communication, styl językowy, język reklamy, komunikacja medialna

People don’t buy from clowns. Zur Wirkung humorvoller Werbekommunikation – theoretische Grundlagen

AbstractDownload articleDownload article

Werbekommunikation, Humor, Funktionen und Wirkung der Werbung, advertising, humour, function of advertising effects

Manipulieren mit der Sprache durch Bewerten: exemplarische Analysen (anhand von Pressebelegen)

AbstractDownload articleDownload article

language manipulation, the evaluative speech, functions of the language in use, grammar structures, political discourses, advertising text

Audiovisual political advertising in communication strategies of Polish political parties: The case of the parliamentary campaign in 2011

AbstractDownload articleDownload article

audiovisual election advertising, election campaign, personalization, content analysis, political parties, communication strategy

Transition from communism to democracy in Romanian advertising

AbstractDownload articleDownload article

democracy, communism, transition, advertising agency, consumer, localization

O funkcjach tytułów prac naukowych z zakresu językoznawstwa

AbstractDownload articleDownload article

titles of academic books and papers, functions of titles, advertising function, persuasion tricks

Ochrona interesów konsumentów przed działaniami parabanków sprawowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/ 2084-4093.22.1.3

AbstractDownload articleDownload article

financial market, consumer protection, parabanks, unfair advertising, contract patterns

Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Zarys problematyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.6

AbstractDownload articleDownload article

cross-promotion, Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (Kodeks WHO), regulatory deficiencies, advertising of formula milk, labelling, presentation, infant formula, follow-on formula, toddler milk, processed cereal-based food and baby food, food for special medical purposes intended for infants and young children, feeding bottles and teats, protection of breastfeeding, cross promotion, International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes (WHO Code)

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout