Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Декадентські мотиви в українському романі fin de siècle: Агатангел Кримський та Михайло Яцків

AbstractDownload articleDownload article

decadence, decadent hero, modernism, Ukrainian fin de siècle novel, sexuality, aestheticism, Ahatanhel Kryms’kyi, Mykhailo Yatskiv

Любов і сексуальність у художній прозі «романтиків вітаїзму»

AbstractDownload articleDownload article

artistry, vitaism’s romantics, aesthetics, modernism, creation

Le bruissement des voix dans une bataille littéraire. Pour et contre dans l’évolution du genre romanesque au XVIIIe siecle

AbstractDownload articleDownload article

novel genre, criticism, morality, aesthetics, dispute, strategy

Zygmunt Krasińskis Umgang mit der deutschen Literatur. Ein Beitrag zum deutsch-polnischen romantischen Kulturtransfer nach 1830

AbstractDownload articleDownload article

culture transfer, inspiration, aesthetic experience, reception

Decadentismo y antidecadentismo en la literatura europea del Fin de Siglo (XIX). El caso espanol La familia de los Lutosławsk

AbstractDownload articleDownload article

decadence, European thinking, the art for art’s sake, aestheticism

La expresión corporal y su función en la creación escénica de Rodrigo García

AbstractDownload articleDownload article

body language — body — performance — La Carnicería Teatro — aesthetics of the performative

Architektura biblioteczna w latach II Rzeczypospolitej 1918–1939. Problemy funkcji i formy

AbstractDownload articleDownload article

library architecture, library construction, library design, functionality of library buildings, aesthetics of library buildings, interwar period, architektura biblioteczna, budownictwo biblioteczne, projektowanie bibliotek, funkcjonalność budynków bibliotecznych, estetyka budynków bibliotecznych, dwudziestolecie międzywojenne

Асоціативна образність в сучасній українській публіцистиці

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian journalism, receptive poetics, method, aesthetic impact, украинская публицистика, рецептивная поэтика, прием, эстетическое влияние

Piękni bohaterowie Jordana Jowkowa w  świetle Bergsonowskiej koncepcji „tyranii wzroku”

AbstractDownload articleDownload article

vision, tyranny of the eye, Henri Bergson, Yordan Yovkov, beauty, image of awoman, ethics and aesthetics, зрението, тиранията на окото, Анри Бергсон, Йордан Йовков, красотата, образ на жена, етика и естетика

Doznanie estetyczne vs zagrożenie egzystencji. Dwa niezwykłe przykłady

Download articleDownload article

góry, krajobraz, doznanie estetyczne, wspomnienia, liryka, mountains, landscape, aesthetic experience, memories, lyric poetry,

Estetyczne superlatywy – kryptozniewolenia

AbstractDownload articleDownload article

kategorie estetyczne, krypto-zniewolenie, złudzenie wolności, ja (ego), idea prawdy, aesthetic categories, crypto-enslavement, the illusion of freedom, i (ego), the idea of truth

Estetyka Chmur

AbstractDownload articleDownload article

chmura, przedstawienie i symbolika chmur, wzniosłość, doświadczenie estetyczne, cloud, presentation of clouds, the symbols of clouds, grandeur, aesthetic experience

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout