Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wpływ transferów składek emerytalnych do sektora otwartych funduszy emerytalnych na wzrost długu publicznego w Polsce w latach 1999–2013

AbstractDownload articleDownload article

otwarte fundusze emerytalne, dług publiczny, ukryty dług publiczny, transfery składek emerytalnych, open pension funds, public debt, hidden pension liabilities, transfers of pension contributions

Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów

AbstractDownload articleDownload article

public finance, municipalities income, local fees, dog registration fee, functions of public contributions, efficiency of public contributions, finanse publiczne, dochody gminy, opłaty lokalne, opłata od posiadania psów, funkcje danin publicznych, efektywność danin publicznych

Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.10

AbstractDownload articleDownload article

radio broadcasting, television, public mission, state contract, public-law institution, radio board, administrative board, authorizing officer, fee, contribution, radiofonia, telewizja, misja publiczna, umowa państwowa, zakład publicznoprawny, rada radiofonii, rada administracyjna, intendent, opłata, składka

Kilka refleksji na temat problematyki wkładów do spółki jawnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.44

AbstractDownload articleDownload article

general partnership, contributions, articles of association, spółka jawna, wkłady, umowa spółki

Obowiązek wniesienia wkładu w spółkach osobowych. Uwagi krytyczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.25.4

AbstractDownload articleDownload article

partnerships, contributions, obligations, capital, spółki osobowe, wkład, obowiązek, kapitał

Śmierć Jana Husa a początki pamięci kulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.18

AbstractDownload articleDownload article

The death of Jan Hus and the beginning of cultural memory This contribution focuses on the death of Jan Hus and its role in the forming of the Hussite Movement. Paying tribute to Hus, by preaching and hymn-singing, was not only the beginning of the unofficial cult of “saint Jan Hus”, but also of Hussite cultural memory. Smrt Jana Husa a začátky kulturní paměti Tento příspěvek se zaměřuje na smrt Jana Husa a jeho roli při formování husitismu. Uctívání Mistra Jana kázáním a zpěvem bylo nejen počátkem neoficiálního kultu „svatého Jana Husa“, ale i husitské kulturní paměti.

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout