Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Kilka uwag o odpowiedzialności karnej kierownika podmiotu odpowiedzialnego albo jednostki organizacyjnej takiego podmiotu za naruszenie obowiązku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

AbstractDownload articleDownload article

criminal law, criminal liability of public officers

Karnoprawne i administracyjnoprawne przepisy dotyczące reklamy produktów leczniczych

AbstractDownload articleDownload article

pharmaceutical law, advertising of medicinal products, criminal law, administrative law, product liability

Rola wskaźnika bazowego „minimalnego wynagrodzenia” w kodeksie karnym skarbowym

AbstractDownload articleDownload article

fiscal criminal law, Fiscal Criminal Code, minimum pay, amount limit

Poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich

AbstractDownload articleDownload article

history, history of law, criminal law, punishment, Polish law, Enlightenment

Warunkowe zawieszenie wykonania kary — geneza instytucji i jej ujęcie w polskim kodeksie karnym z 1932 roku

AbstractDownload articleDownload article

criminal law, conditional suspension of the execution of penalty, Juliusz Makarewicz, the Codification Committee

Kilka uwag o  ochronie życia poczętego w  kontekście projektowanych zmian kodeksu karnego

AbstractDownload articleDownload article

life, criminal law, protection, conceived child, abortion, pregnancy, mother, woman, doctor, surgery, amendment

Zasądzenie odszkodowania z  urzędu w  procesie karnym

AbstractDownload articleDownload article

ex-officio remedy, remedy, criminal law, crime

Kastracja przestępców seksualnych w Trzeciej Rzeszy w świetle śląskich dokumentów prowincjonalnych

AbstractDownload articleDownload article

Third Reich, criminal law, castration, sexual offences, punishment, totalitarianism, Nazism

Ustawa o zniewagach z 28 grudnia 1831 r. Wielkiego Księstwa Badenii

AbstractDownload article

Grand Duchy of Baden, Grand Duke Leopold, 1831, insult, injurious, falsehood, honour, protection of honour, criminal law, adhesion procedure

Obrona konieczna — uwagi o genezie instytucji oraz jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.

AbstractDownload article

(penal) criminal law, Codification Commission, self-defense, Juliusz Makarewicz

Przepisy karne ustawy o  ochronie prawnej odmian roślin — przyczynek do roli prawa karnego gospodarczego w  ochronie własności intelektualnej

AbstractDownload articleDownload article

plant variety rights, economic criminal law, legal protection, criminal sanctions, intellectual property, industrial property, patent, trademark

United States policy towards the International Criminal Court. Selected legal issues

AbstractDownload articleDownload article

Stany Zjednoczone, Międzynarodowe Prawo Karne, Międzynarodowy Trybunał Karny, globalna sprawiedliwość, United States, International Criminal Law, International Criminal Court, global justice

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout