Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Kryzys gospodarczy 2007–2010 w debacie ekonomistów

AbstractDownload articleDownload article

Keynesian economists versus Neoclassical economists, causes of economic crisis, economics in crisis time, remedies for crisis, the role of the State in the modern economy, the future of Capitalism

Wpływ globalnego kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI w. na sytuację finansową domów i biur maklerskich w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

hossa, bessa, investment firms, financial results of brokerage houses, economic crisis

Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

global crisis, competitiveness, sustainable enterprise development

Zmiany międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w zakresie instrumentów finansowych odpowiedzią na kryzys finansowy

AbstractDownload articleDownload article

financial instrument, fair value, amortised cost, the risk associated with financial instruments, limiting the financial crisis

Między monetaryzmem a gospodarką regulowaną. Wpływ światowego kryzysu na rynkach finansowych (2008–2009) na modernizację liberalnych teorii rozwoju gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

financial crisis, monetarism, interventionism, controlled market

Gospodarcze interregnum w obliczu światowych przemian gospodarczych XXI wieku

AbstractDownload articleDownload article

capitalism, crisis, free market, interregnum, economic dependence

Рефлексия „недочувствия” в прозе Юрия Трифонова конца 60-х–70-х гoдов ХХ века

AbstractDownload articleDownload article

feelings, emotions, reflection, retrospection, plot, habitus, crisis of identity, uczucia, emocje, retrospekcja, habitus, kryzys tożsamości

Zasada reprezentacji w nowej i ponowoczesnej polityce. Zagadnienia do dyskusji

AbstractDownload articleDownload article

political representation, the confidence of citizens, the principle of the sovereignty of the nation, the crisis of representation, forms and means of correlation, parliamentary representation, proportional representation, reprezentacja polityczna, zaufanie obywateli, zasada suwerenności narodu, kryzys reprezentacji, formy i środki korelacji, reprezentacja parlamentarna, reprezentacja proporcjonalna

Zeitgenössische Gesellschaft und ihre Ängste. Zur sprachlichen Re-Inszenierung des Katastrophischen in Kathrin Rögglas Prosaband die alarmbereiten

AbstractDownload articleDownload article

catastrophe, crisis, communication, literature

Kryzys w teorii ekonomii

AbstractDownload articleDownload article

balance, economic crisis, endogenous and exogenous theories, demand and supply shocks

Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych

AbstractDownload articleDownload article

the crisis of political marketing, political communication, information revolution, new media, kryzys marketingu politycznego, komunikacja polityczna, rewolucja informacyjna, nowe media

Kompetencje i zadania wojewody w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na przykładzie województwa dolnośląskiego

AbstractDownload articleDownload article

administration, governor’s tasks, crisis management, terrorism, national security, international security, security threats.

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout