Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

O mańegu e o falar dos Foios. Passado comum e caminhos evolutivos divergentes. Conservaçăo e rejeiçăo de dialectalismos

AbstractDownload articleDownload article

dialectology — phonetics — Spanish-Portuguese border — a fala — o mañegu

Polnische -k-Suffixe in den deutschen Dialekten

AbstractDownload articleDownload article

Polish suffixes, word formation, dialects

Wie „schlesisch“ ist die Mundart von Klein Mohrau

AbstractDownload articleDownload article

German dialectology, Silesian and Moravian dialects, lexicology, phonetics

O terminach dotyczących odmian języka — ujęcie porównawcze

AbstractDownload articleDownload article

language varieties, dialect, argot, slang, ethnolect

Zur Wiedergabe des mhd. ō in den deutschen Dialekten Mährens

AbstractDownload articleDownload article

language atlas, German dialects in Moravia and Silesia, dialectal reflection of middleupper German long ō

O gwarowych apelatywach odantroponimicznych (na przykładzie leksemów związanych z imieniem Michał)

AbstractDownload articleDownload article

local dialect, vocabulary, appellativization

Гуцульська діалектна лексика і фразеологія в українській художній мові: лексикографічне опрацювання

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.8

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian dialectology, Hutsul dialect, lexicography, fiction language, dialektologia ukraińska, dialekt huculski, leksykografia, język literacki

Karl Weinholds Breslauer Perioden I

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.3

AbstractDownload articleDownload article

Karl Weinhold, Theodor Jacobi, Karl von Holtei, Friedrich Pfeiffer, Heinrich Rückert, Paul Pietsch, Universität Breslau, Germanistik, Wissenschaftsgeschichte, Schlesien, Mundart, Mundartforschung, university of Breslau, German studies, history of science, Silesia, Silesian dialect, dialect research

Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.16

AbstractDownload articleDownload article

rossicum, Warsaw urban dialect, inter-lingual contact, intralingual loan-word, intralingual borrowing, varšavská městská mluva, interjazykový kontakt, vnitřní přejímka, vnitřní přebírání

O początkach badań dialektologicznych Południowej Słowiańszczyzny 120 lat po projekcie Milana Rešetara

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.21

AbstractDownload articleDownload article

diachronic dialectology, Rešetar’s questionnaire, Polish translation, methodology comparison, dijakronijska dijalektologija, Rešetarov upitnik, poljski prijevod, usporedba metodologije

Code-switching w wypowiedziach użytkowników innosłowiańskich gwar przesiedleńczych w Rosji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.33

AbstractDownload articleDownload article

Slavic immigrant dialects in Russia, language contact, interlanguage influence, code-switching and code-mixing, fused lect, славянские переселенческие говоры в России, языковой контакт, межъязыковая интерференция, переключение и смешение кодов, смешанный идиом

„Ku Tatrom się wrócę”, czyli zakopiańsko-tatrzańskie transgresje w twórczości literackiej Mariana Maurizia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.14

AbstractDownload articleDownload article

Tatras, poetry, dialect, emigration

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout