Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Ecos da Polónia no Diário de Miguel Torga

AbstractDownload articleDownload article

diary, relations between Portugal and Poland, Miguel Torga

Der Zobtenberg-Garten und Eichendorffs frühe Raumkonzepte

AbstractDownload articleDownload article

Eichendorff, Tagebuch, Landschaftsgarten, Zobten, Sakralisierung, diary, landscape park, Mount Ślęża, sacralisation

Дневник Ирины Кнорринг как женская исповедь

AbstractDownload articleDownload article

pamiętnik, tekst w tekście, proza, poezja, harmonia, spowiedź, realność pierwszego i drugiego rzędu, diary, text within a text, prose, poetry, harmony, confession, first and second order reality

Eros i seks u Dnevniku o Čarnojeviću

AbstractDownload articleDownload article

Eros, Anima, separation, fear of women, The Diary of Charnoevic, Эрос, Анима, сепарация, страх от женского принципа, Дневник о Чарноевиче

Lingua Tertii Imperii und Autobiographie: Victor Klemperers Tagebücher der NS-Zeit als Epitext

AbstractDownload articleDownload article

Victor Klemperer, Tagebuch, Nationalsozialismus, Zeugnis, diary, National-Socialism, testimony

Творческие взаимоотношения Ивана Бунина и Галины Кузнецовой как конфликт молодости и старости

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.11

AbstractDownload articleDownload article

creativity, youth, old age, “Grasse diary”, Vera Bunina, modeling character, the author’s self-representation, twórczość, młodość, starość, Dziennik z Grasse, Wiera Nikołajewna Bunina, modelowanie bohatera, autoreprezentacja autora

Отношение к собственной старости в дневниках Ивана Бунина

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.12

AbstractDownload articleDownload article

Ivan Bunin, diary, senility, death, memory, І.О. Бунін, щоденник, старість, смерть, пам’ять

Hiszpania w Dziennikach z podróży Miodraga Popovicia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.4

AbstractDownload articleDownload article

Miodrag Popović, Spain, diary, imagination, museums, paintings, travel diaries, Миодраг Поповић, Шпанија, дневник, уобpазиља, музеји, слике

Kazimierz Sarnecki o wojnie. Relacje magnackiego rezydenta z lat 1691–1696

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.8

AbstractDownload articleDownload article

Polish–Lithuanian Commonwealth, 17th century, diary, war, the Moldavian expedition of 1691, Jan III Sobieski, the Holy League, the Nine Years’ War, Kazimierz Sarnecki, Karol Stanisław Radziwiłł, 17th-century Polish literature, Rzeczypospolita Polska, XVII wiek, diariusz, wojna, wyprawa mołdawska 1691, Liga Święta, wojna dziewięcioletnia, literatura polska XVII wieku

Za kulisami wojny i pokoju (1914–1945). Z pamiętnikarskiej narracji polskiego dyplomaty i publicysty Jana Stanisława Łosia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.10

AbstractDownload articleDownload article

Jan Stanislaw Los, war, peace, interwar period, politics, memories, diary, ego-document, Jan Stanisław Łoś, wojna, pokój, okres międzywojenny, polityka, wspomnienia, pamiętnik, ego-dokument

Алгоритм шахидки (по роману Марины Ахмедовой Дневник cмертницы. Хадижа)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.43

AbstractDownload articleDownload article

Dagestan, diary, Caucasian customs, Shahida, Dagestan, dziennik, obyczaje kaukaskie, szahida

Wydarzenia kryminalne i egzekucje we Wrocławiu w świetle diariusza Ottona Wenzla von Nostitz-Rieneck z lat 1726 – 1729 i 1737 – 1744

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.26

AbstractDownload articleDownload article

Wrocław, Nostitz, diariusz, egzekucje, wydarzenia kryminalne, diary, executions, criminal events

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout