Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Языковая картина воды вo фразеологии и паремиологии русского и польского языков

AbstractDownload articleDownload article

phraseology, paremiology, linguistic image of the world, axiology

Konceptualizacje pojęcia „władza” w tekstach polskiego dyskursu ewangelickiego, katolickiego i prawosławnego

AbstractDownload articleDownload article

discourse, religious discourse, religious language, language of power, corpus linguistics, discursive image of the world, profiling, perspective, dyskurs, dyskurs wyznaniowy, język religijny, język władzy, językoznawstwo korpusowe, dyskursywny obraz świata, profilowanie, perspektywa

Dyskursywne konstruowanie wizerunku władzy przez współczesną polską prawicę (wokół reformy emerytalnej i Euro 2012)

AbstractDownload articleDownload article

discourse analysis, discursive image of the world, ideology, power

Rola świata zwierząt w budowaniu językowego obrazu świata na przykładzie czasowników utworzonych od nazw zwierząt w języku niemieckim i polskim

AbstractDownload articleDownload article

linguistic image of the world, semantic derivation, verbs derived from names of animals

Słowotwórcze i składniowe sygnały tekstowej reinterpretacji świata

AbstractDownload articleDownload article

linguistic image of the world, linguistic worldview, meaning of the word, poetic text, grammatical category, semantic definition

Ist die Unterscheidung von Sprache und Zunge im Deutschen berechtigt? Einige Gedanken zu kulturgeprägten lexikalischen Unterschieden in der Interpretation der außersprachlichen Wirklichkeit

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.10

AbstractDownload articleDownload article

Kultur, Weltinterpretation, sprachliche Unterschiede, culture, image of the world, lexical differences

Obraz wojny w dawnym dyskursie dydaktycznym (na przykładzie rozmówek do nauki języka polskiego jako obcego Nicolausa Volckmara)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.9

AbstractDownload articleDownload article

old textbooks for learning languages, military vocabulary, history of teaching Polish as a foreign language, didactic discourse, linguistic image of the world, dawne podręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz światapodręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz świata

Językowy obraz głosu w polszczyźnie — ujęcie diachroniczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.7

AbstractDownload articleDownload article

diachronic linguistic image of the world, diachrony, voice, voice production

W nurcie tak zwanej nowej ewangelizacji. Próba rekonstrukcji językowego obrazu ewangelizacji w Biblii, Katechizmie Kościoła Katolickiego i tekstach współczesnych ewangelizatorów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.10

AbstractDownload articleDownload article

cognitive semantics, linguistic image of the world, religious language, evangelization, pentecostalization

Łaciński językowo-kulturowy obraz DOMU (wybrane aspekty)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.17

AbstractDownload articleDownload article

lingual and cultural image of the world, Roman home (domus romana), cognitive ethnolinguistics, ancient Rome

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout