Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Das europäische Integrationskonzept vor dem Hintergrund der Sprach- und Sprachenfrage

AbstractDownload articleDownload article

language policy in the European Union, languages for special purposes, multilingualism, sociolinguistics

Forsowanie „języka regionalnego”. Kilka uwag na temat nowego ukraińskiego ustawodawstwa językowego

AbstractDownload articleDownload article

Ukraine, Ukrainian, Russian, language policy, the European Charter for Regional or Minority Languages, Україна, українська мова, російська мова, мовна політика, Європейська хартія регіональних мов або мов меншин

Styl exposé premiera Donalda Tuska na tle zróżnicowania wewnętrznego polskiej debaty politycznej

AbstractDownload articleDownload article

language policy, style, exposé, parliamentary debate, język polityki, styl, exposé, debata parlamentarna

Styl „plain language” i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek w polskiej polityce językowej

AbstractDownload articleDownload article

plain language, readability, FOG index, language policy, przystępność języka, indeks mglistości FOG, polityka językowa

Polityka językowa Polski i Czechosłowacji wobec mniejszości ukraińskiej w okresie międzywojennym (na przykładzie szkolnictwa Galicji i Zakarpacia)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.10

AbstractDownload articleDownload article

the Second Republic of Poland, the Czechoslovakia, national minority, language policy, schooling, II Rzeczpospolita, Czechosłowacja, mniejszości narodowe, polityka językowa, szkolnictwo

Status sufiksów „-er-” i „-or-” w formach liczebnikowych w języku chorwackim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.10

AbstractDownload articleDownload article

standard Croatian language, collective numerals, normative publications, language policy, linguistic purism, hrvatski standardni jezik, brojevne izvedenice, normativni priručnici, jezična politika, jezični purizam

Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.14

AbstractDownload articleDownload article

language policy, standarization, Montenegrin language, Serbian language, Serbo- Croat language, језичка политика, стандардизација, црногорски језик, српски језик, срп- скохрватски језик

Współczesny rozwój etnolektu śląskiego na tle językowych procesów emancypacyjnych w Europie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.9

AbstractDownload articleDownload article

standardisation, language policy, Silesian ethnolect, the Polish language, regional language, standardizacija, jezična politika, šleski jezični varijetet, poljski jezik, regionalni jezik

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout