Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Auf Beleidigung abhebende Idiome des Deutschen und des Polnischen in der Phraseologie der Umgangssprache

AbstractDownload articleDownload article

Idiome, Umgangsprache, Beleidigung, semantische Motivierung, Wortfeld, colloquial idioms, insult, semantic motivation, semantic field

Motivación y esfuerzo cognitivo en la fraseología idiomática

AbstractDownload articleDownload article

phraseology, motivation, idiomacity, comprehension, learnig, cognition

Por qué un cuartito de hora dura más que un cuarto de hora? Los valores y funciones del diminutivo en espańol

AbstractDownload articleDownload article

emotive and non-emotive suffixation — clasification of diminutives — diminutive suffixes — stylistic, sociocultural and pragmatic functions of diminutives

Звуковой мир поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова Демон

AbstractDownload articleDownload article

Lermontov, sonosphere, sound, motif, Demon, music, Lermontov, sonosfera, zvuk, motiv, Demon, hudba

Władza emocji czy władza nad emocjami — dyskursywne reprezentacje emocji

AbstractDownload articleDownload article

emotions, power, language, emotive communication, emotional communication

Antroponimy jako komponenty związków frazeologicznych

AbstractDownload articleDownload article

anthroponym, phraseology, history, word formation, semantic motivation

Świat percepcji słuchowej w derywatach oddźwiękowych

AbstractDownload articleDownload article

sound names, auditory perception, word-formation, derivative, motivation, sound root

Dawne znaczenia wyrazów nie giną bez śladu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.8

AbstractDownload articleDownload article

archaic lexis, etymology, diachrony, phraseology, motivation, semantics

Старость в любовном дискурсе современной польской и русской литературы (Тадеуш Конвицкий, „Хроника любовных происшествий”; Виктор Астафьев, „Пастух и пастушка”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.19

AbstractDownload articleDownload article

Konvitski, Astafiev, old age category, discourse of love, motive of memory, comparative literature, Konwicki, Astafjew, starość, dyskurs miłosny, motyw pamięci, komparatystyka

Rosyjskie złożenia z formantem paradygmatycznym w grupie leksykalno-semantycznej „Nazwy osób, wyodrębnione ze względu na zawód lub rodzaj działalności” i ich polskie odpowiedniki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.20

AbstractDownload articleDownload article

nomination, word formation, compound noun, derivate, unmotivated word, номинация, cловообразование, cложение, дериват, немотивированное слово

Wyschnięte łzy. Pamięć Zagłady w sztuce współczesnej

AbstractDownload articleDownload article

Auschwitz, Holocaust, monument, motive of death, art

Zu Motivierungstendenzen der gegenwärtigen Urbanonyme in der Stadt Busko-Zdrój

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.20

AbstractDownload articleDownload article

street, name, motivation, roundabout, Straße, Motivierung, Kreisverkehr

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout