Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Językowe wykładniki władzy w urzędzie

AbstractDownload articleDownload article

official discourse, language indicators of power, directiveness, dyskurs urzędowy, językowe wykładniki władztwa, dyrektywność

Poświadczenie podpisu w postępowaniu administracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

certification of signatures, authenticity of signatures, official certification of signatures, active participation of a party in administrative proceedings, powers of a public administration agency

Zu Lehnbildungen mit der deutschen Basis in der polnischen Behördensprache von Rzeszów, Sanok und Tarnobrzeg am Anfang des 20. Jahrhunderts

AbstractDownload articleDownload article

Polish official language, borrowings from German, assimilation of borrowings

Przesłanki materialnoprawne dochodzenia roszczenia regresowego przez podmiot odpowiedzialny w stosunku do funkcjonariusza publicznego na gruncie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

AbstractDownload articleDownload article

civil liability, material liability, public official, gross violation of the law, recourse claim

Uwierzytelnianie odpisów dokumentów w postępowaniu administracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

official document, document authentication, authentication of credentials, certified copy of the document, summary of the document

Dom Miśnia rodu Derów herbu Doliwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.4

AbstractDownload articleDownload article

free imperial knights, officials of the Margraves and Burgraves of Meissen, Germany, Hesse, Saxony, history of the state and law, genealogy, freie Reichsritterschaft, Beamten der Markgrafen und Burggrafen von Meißen, Deutschland, Hessen, Sachsen, Staats- und Rechtsgeschichte, Genealogie

Історичні передумови виникнення та розвитку корупції як антисоціального явища

AbstractDownload articleDownload article

corruption, official, gift, bribe, korupcja, urzędnik, prezent, łapówka

Security measures in combating document falsifiers

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.44.4

AbstractDownload articleDownload article

document, evidence, public document, official document, protection, research, biometrics, falsification, forgery, counterfeiting

Prawo dostępu do informacji publicznej w ramach prawa Ukrainy: treść, gwarancje oraz problemy realizacji

AbstractDownload articleDownload article

dostęp do informacji publicznych; informacje poufne; informacje służbowe; ograniczenie dostępu do informacji publicznych, The right to information; admission to public information; confidential information; official information; restrictions on admission to public information

Z problemów urzędowej rejestracji druków w II Rzeczypospolitej: egzemplarz obowiązkowy, bibliografia narodowa, statystyka wydawnicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.9

AbstractDownload articleDownload article

„Biuletyn Bibliograficzny” (1920–1921), „Przewodnik Bibliograficzny” (1878–1933), „Urzędowy Wykaz Druków” (1928–1939), statystyka wydawnicza — Polska (1919–1939), urzędowa rejestracja druków — Polska (1919–1939), bieżąca bibliografia narodowa — Polska (1919–1939), Biuletyn Bibliograficzny (1920–1921), Przewodnik Bibliograficzny (1878– 1933), Urzędowy Wykaz Druków (1928–1939), publishing statistics — Poland (1919–1939), official records of printed books — Polska (1919-1939), current national bibliography — Poland (1919– 1939)

Obozy koncentracyjne jako nowoczesna forma zwalczania przestępczości w Republice Federalnej Niemiec?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.3

AbstractDownload articleDownload article

Nazi officials, prosecuting Nazi war criminals, concentration camps, criminal police, Gestapo, post-war Germany, Konrad Adenauer

Śmierć Jana Husa a początki pamięci kulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.18

AbstractDownload articleDownload article

The death of Jan Hus and the beginning of cultural memory This contribution focuses on the death of Jan Hus and its role in the forming of the Hussite Movement. Paying tribute to Hus, by preaching and hymn-singing, was not only the beginning of the unofficial cult of “saint Jan Hus”, but also of Hussite cultural memory. Smrt Jana Husa a začátky kulturní paměti Tento příspěvek se zaměřuje na smrt Jana Husa a jeho roli při formování husitismu. Uctívání Mistra Jana kázáním a zpěvem bylo nejen počátkem neoficiálního kultu „svatého Jana Husa“, ale i husitské kulturní paměti.

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout