Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zmiany uwarunkowań polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem Polski

AbstractDownload articleDownload article

politics of cohesion, Structural Funds, budget of the European Union, equation of regional imbalances, polityka spójności, fundusze strukturalne, budżet Unii Europejskiej, wyrównywanie dysproporcji regionalnych

Zasada reprezentacji w nowej i ponowoczesnej polityce. Zagadnienia do dyskusji

AbstractDownload articleDownload article

political representation, the confidence of citizens, the principle of the sovereignty of the nation, the crisis of representation, forms and means of correlation, parliamentary representation, proportional representation, reprezentacja polityczna, zaufanie obywateli, zasada suwerenności narodu, kryzys reprezentacji, formy i środki korelacji, reprezentacja parlamentarna, reprezentacja proporcjonalna

Юридическая компаративистика. Общая характеристика

AbstractDownload articleDownload article

comparative law, legal research, komparatystyka prawnicza, badania prawnoporównawcze

O zasadzie proporcjonalności D’Hondta jako relacji określonej na nierównolicznych populacjach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.6

AbstractDownload articleDownload article

equinumerous sets, partition, principle of proportionality, distribution of seats, principle and D’Hondt proportionality algorithm, zbiory równoliczne, partycja, zasada proporcjonalności, podział mandatów, algorytm i zasada proporcjonalności D’Hondta

Art squats, artistic critique and resistance: Between recuperation and obliteration

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.3

AbstractDownload articleDownload article

art squats, resistance, critical theories, artistic practice, artystyczne squaty, opór, teoria krytyczna, praktyki artystyczne

Esej o prawie do decydowania o niektórych przejawach życia osobistego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.7

AbstractDownload articleDownload article

a “good death”, euthanasia murder, assisted suicide, sterilization, patient autonomy, principle of proportionality

Rywalizacja w ramach listy wyborczej jako konsekwencja systemu list półotwartych w wyborach do Sejmu RP

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.24.2

AbstractDownload articleDownload article

system proporcjonalny, głosy preferencyjne, efekt kolejności, lokalność kandydata, tożsamość terytorialna, determinanty indywidualnego sukcesu kandydata, open-list PR system, personal votes, ballot position effect, locality, local ties, personal vote-earning attributes

Czy potrzebujemy „architektury oporu”?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.8

AbstractDownload articleDownload article

architecture of resistance, anarchitecture, parasite architecture, ghettoization, gated communities, inclusive city, biennale of architecture, activist architecture, architektura oporu, anarchitektura, architektura pasożytnicza, gettoizacja, miasto inkluzywne, Biennale Architektury, architektura zaangażowana

Preservation properties of stochastic orders by transformation to Harris family

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.38.2.10

AbstractDownload articleDownload article

Ageing intensity order, Marshall–Olkin distribution, proportional stochastic order, shifted stochastic order, shifted proportional stochastic order, usual stochastic order

Autokreacja jako zamazanie umysłu

AbstractDownload articleDownload article

autokreacja, autoportret, samoświadomość, sceptycyzm, de Man, sztuka, self-creation, self-portrait, self-awareness, skepticism, art

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout