Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Odpowiedzialność organizatora sieci franczyzowej wobec pracowników zatrudnionych przez uczestnika sieci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.1

AbstractDownload articleDownload article

franchise system, employer, liability, labour law, franchising, pracodawca, odpowiedzialność, prawo pracy

Rola pracodawcy w realizowaniu uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.2

AbstractDownload articleDownload article

employer, parental rights, pracodawca, uprawnienia rodzicielskie

Agencja rządowa jako pracodawca

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.3

AbstractDownload articleDownload article

government agency, employer, the administration body, agencja rządowa, osoba pełniąca funkcję organu, pracodawca

Pracodawca jako strona stosunków cywilnoprawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.4

AbstractDownload articleDownload article

employer, civil legal capacity, civil law person, pracodawca, zdolność cywilnoprawna, osoba prawa cywilnego

Pracodawca jako kategoria systemu prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.5

AbstractDownload articleDownload article

employer, legal system, concept of employer, pracodawca, system prawa, koncepcja pracodawcy

Osoba fizyczna jako pracodawca

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.6

AbstractDownload articleDownload article

work, natural person, employer, household, liquidation, domestic worker, work in a domestic household, ILO Convention No. 189, praca, osoba fizyczna, pracodawca, gospodarstwo domowe, pracownik domowy, praca domowa, Konwencja MOP nr 189

Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.7

AbstractDownload articleDownload article

employer, representation of the employer, pracodawca, reprezentacja pracodawcy

Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.8

AbstractDownload articleDownload article

employer, social insurance, contractor executing a public contract, pracodawca, pracownik, zleceniobiorca, uznanie za pracownika, wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne, ubezpieczenie społeczne

Holding jako pracodawca? Problemy indywidualnego prawa pracy w grupie spółek

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.9

AbstractDownload articleDownload article

employer, holding, multiple employment, pracodawca, holding, grupa spółek, wielokrotne zatrudnienie

Podmioty odpowiedzialności pracodawczej w stosunkach prawa pracy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.10

AbstractDownload articleDownload article

labour responsibility, employer, pracodawca, odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawca jako odpowiedzialny za chorobę parazawodową

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.11

AbstractDownload articleDownload article

employer, responsibility, occupational disease, pracodawca, odpowiedzialność, choroba parazawodowa

Kontrowersje wokół wykonywania pracy na rzecz własnego pracodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a zgodność tego przepisu z Konstytucją RP

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.12

AbstractDownload articleDownload article

employer, social insurance, performing work for the benefi t of one’s own employer, pracodawca, ubezpieczenie społeczne, wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy * Opracowan

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout