Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Žena kao demonsko iskušenje. Primer "Žitija svetog Maksima Brankovića"

AbstractDownload articleDownload article

Middle Ages, representation of women, devil’s temptation, saints’ lives, The Life of Bishop Maxim Branković

Communicating with citizens? Representations of public opinion in Polish public discourse

AbstractDownload articleDownload article

public opinion, democracy, media, representations

Le traducteur défiguré?

AbstractDownload articleDownload article

figure, ICT, metaphor, representation, stereotype, fictional translators and interpreters

Ponowoczesny oniryzm, czyli Kratochvilowskie „życie snem”

AbstractDownload article

dream, oneirism, literary representation, Czech postmodern literature, possible worlds

Typy wypowiedzi intonacyjnych w języku litewskim

AbstractDownload articleDownload article

intonation system, intonation contours, intonation center, syntagmatic segmentation, pause, functional possibilities, representational, expressive (emotional), appelative, affect making, stylistic functions

Stratégie du discours rapporté dans la presse écrite polonaise dans une perspective comparative avec la presse écrite française. Cas du discours indirect

AbstractDownload articleDownload article

reported speech, discourse representation, enunciative heterogeneity, media-related speech, journalistic language in Polish newspaper

Les structures discursives à scénarios parallèles. Le cas du fait divers

AbstractDownload articleDownload article

situationnal structures, experimental frame, conceptualisation, discourse representation

„Jede Zeile, die ich jetzt noch schreibe, wird gegen mich verwendet werden“ – Zur Inszenierung von autobiographischer Erinnerung in Christa Wolfs Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud

AbstractDownload articleDownload article

Narratologie, Gedächtnisforschung, Inszenierung von Erinnerung, Fictions of memory, Mehrstimmigkeit, unzuverlässiges Erzählen, narratology, memory-research, representation of memory, Fictions of memory, polyphonic voice, unreliable narration

Zasada reprezentacji w nowej i ponowoczesnej polityce. Zagadnienia do dyskusji

AbstractDownload articleDownload article

political representation, the confidence of citizens, the principle of the sovereignty of the nation, the crisis of representation, forms and means of correlation, parliamentary representation, proportional representation, reprezentacja polityczna, zaufanie obywateli, zasada suwerenności narodu, kryzys reprezentacji, formy i środki korelacji, reprezentacja parlamentarna, reprezentacja proporcjonalna

Fikcje polityczne i legitymizacja władzy w demokracji

AbstractDownload articleDownload article

legitimation of power, democracy, representation, social contract, legitymizacja władzy, demokracja, reprezentacja, umowa społeczna

Problematyka reprezentacji i odpowiedzialności w kontekście funkcjonowania amerykańskiego urzędu Solicior General

AbstractDownload articleDownload article

Solicitor General, representation, United States, executive, judiciary, conflict between law and politics, Solicior General, reprezentacja, Stany Zjednoczone, władza wykonawcza sądownicza, konflikt prawa i poltyki

Zasada reprezentacji i siła oddziaływania izb drugich parlamentów zachodnioeuropejskich państw federalnych

AbstractDownload articleDownload article

the principle of representation, second chamber of parliament, bicameralism, West European federal states, zasada reprezentacji, druga izba parlamentu, bikameralizm, zachodnioeuropejskie państwa federalne

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout