Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Дневник Ирины Кнорринг как женская исповедь

AbstractDownload articleDownload article

pamiętnik, tekst w tekście, proza, poezja, harmonia, spowiedź, realność pierwszego i drugiego rzędu, diary, text within a text, prose, poetry, harmony, confession, first and second order reality

Выражение эмоции в структуре лирического повествования литовской и русской прозы деревенской тематики

AbstractDownload articleDownload article

lyrical narration, pastoral prose, Juozas Aputis, Valentin Rasputin, emotion, author’s position, narracja liryczna, proza wiejska, Juozas Aputis, Walentin Rasputin, emocje, pozycja autora

Як смакує життя? Cпоживчо-кулінарний дискурс української постмодерної прози

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian postmodern prose, consumption-culinary discourse, composition and themes of works, ukraińska postmodernistyczna proza, konsumpcyjno-kulinarny dyskurs, kompozycja i problematyka utworów

Чуттєве сприйняття романів Олеся Ульяненка

AbstractDownload articleDownload article

sensory perception, contemporary Ukrainian prose, transgression in literature, novel, violent metaphors, percepcja zmysłowa, współczesna ukraińska proza, transgresja w literatu­rze, powieść, brutalna metaforyka

Sensualność i dyskursywność. O prozie powieściowej Slavenki Drakulić

AbstractDownload articleDownload article

prose, Slavenka Drakulić, sensuality, discursiveness, proza, Slavenka Drakulić, senzualnost, diskursivnost

Przeszłość odkrywana zmysłami. Reminiscencje zapachów i smaków w autobiograficznej prozie obszaru postjugosłowiańskiego

AbstractDownload articleDownload article

literature of former Yugoslavia, autobiographical prose, the sense of scent, the sense of taste, reconstruction of the past, književnost bivše Jugoslavije, autobiografska proza, čula njuha iokusa, prisjećanje prošlosti kao (re)konstrukcija identiteta

Prožitek a reflexe stáří ve vybraných prózách Bohumila Hrabala ze 70. let

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.48

AbstractDownload articleDownload article

Bohumil Hrabal, 70s Czech fiction, literary representation of youth and old age, metaphors of human life, memory and perception of literary character, česká próza 70. rokov, literárna reprezentácia mladosti a staroby, metafory ľudského života, pamäť a vnímanie literárnej postavy

Doświadczenie starości w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.63

AbstractDownload articleDownload article

Bora Ćosić, autobiographical prose, positive/successful aging, memory, autobiografska proza, pozitivna/uspešna starost, memorija

Piękno starości. Poetycki obraz przemijania w prozie Gorana Petrovicia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.64

AbstractDownload articleDownload article

metaphoric prose, memory, forgetting, ontological status of language, oneiric prose, metaforička proza, pamet, zaboravljanje, ontološki status jezika, onirička proza

Cтрах смерти в современной русской литературе о войне

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.41

AbstractDownload articleDownload article

war, death, fear, war prose, original instinct, wojna, śmierć, strach, proza wojenna, instynkt pierwotny

Мотив скорби в прозе Михаила Шишкина

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.45

AbstractDownload articleDownload article

Mikhail Shishkin, prose, mourning, melancholy, incorporation, Michaił Szyszkin, proza, żałoba, melancholia, inkorporacja

Násilná smrť v postkoloniálnej próze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.28

AbstractDownload articleDownload article

violent death, execution, postcolonial prose, communism, Stalinism, gwałtowna śmierć, egzekucja, proza postkolonialna, komunizm, stalinizm

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout