Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Tabloidy w badaniach medioznawczych

AbstractDownload articleDownload article

media, tabloid, tabloidization, infotainment, news, quality press, broadsheet, popular press

Wybrane wyznaczniki stylu tabloidów

AbstractDownload articleDownload article

media, tabloid, quality press, hard news, soft news, infotainment, scandalization, serialization, personalization

Marketing relacji na rynku usług zdrowotnych w świetle badań przeprowadzonych w 2013 r. na terenie Dolnego Śląska

AbstractDownload articleDownload article

rynek usług zdrowotnych, marketing relacji, etyka w ochronie zdrowia, usługa zdrowotna, jakość obsługi pacjentów, jakość usług zdrowotnych, health care industry, relationship marketing, ethics in health care, health service, quality of patients care, quality of medical service

Zasada równego dostępu do środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego dla wykonawców zadań publicznych

AbstractDownload articleDownload article

local government units, public services, public finance law, the principle of equality before the law, the court

Umowa o pracę na czas określony — postulaty de lege ferenda

AbstractDownload articleDownload article

employment, fixed-term employment contract, termination of employment, notice period, cause of termination, duration of employment, invalidity of declaration of denouncement, right of equality, stosunek pracy, umowa na czas określony, wypowiedzenie, termin wypowiedzenia, przyczyna wypowiedzenia, czas trwania stosunku pracy, nieważność oświadczenia o wypowiedzeniu, zasada równości

Ekskluzja społeczna — zjawisko społeczne czy „temat zastępczy”?

AbstractDownload articleDownload article

social exclusion, poverty, social inequality, conceptualisation, operationalisation, ekskluzja społeczna, ubóstwo, nierówności społeczne, konceptualizacja, operacjonalizacja

Users’ perception of media accountability

AbstractDownload articleDownload article

journalism quality, media accountability, transparency, media literacy, focus groups

The news ombudsman: Lightning rod or watchdog?

AbstractDownload articleDownload article

journalism, journalism ethics, media quality, news ombudsman, readers’ representative

Functionalities of the right and left hand in the context of handwriting expert opinion

AbstractDownload articleDownload article

handwriting expert opinion, left-handedness, right-handed and left-handed writing, handwriting features, quantity and quality, identification

Rola kategorii równości w modelu społecznych relacji komunikacyjnych Jürgena Habermasa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.12

AbstractDownload articleDownload article

równość, komunikacja, działania komunikacyjne, sfera publiczna, społeczeństwo obywatelskie, demokracja, władza polityczna, stanowienia prawa, equality, communication, communicative actions, public sphere, civil society, democracy, political power, legislation

Pomiar subiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym — studium przypadku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.4

AbstractDownload articleDownload article

subjective quality of life, quality of life evaluation, local and regional development

Kobieta dla kobiety (w świecie islamu)

AbstractDownload articleDownload article

women, feminism, islam, discrimination, gender equality, emancipation, жінка, фемінізм, іслам, дискримінація, гендерна рівність, емансипація

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout