Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Imiona mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z perspektywy socjolingwistycznej

AbstractDownload articleDownload article

imię, pokolenie, tożsamość, region, tendencje, motywacje, moda, tradycja

Współczesna demografia regionalna i kilka wniosków z niej wypływających dla innych badań w mikroskali

Download article

demografia, demografia regionalna, mikroskala

Ekspansywność — nowy wskaźnik oceny regionalnego rozwoju gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

expansiveness, innovativeness, creativity, regional economic development, Lower Silesia

Cross-border cooperation between Ukraine and Poland

AbstractDownload articleDownload article

cross-border cooperation, Euroregion, Ukraine, Poland, EU

Zarządzanie strategiczne w samorządzie – ujęcie teoretyczne

AbstractDownload articleDownload article

samorząd terytorialny, zarządzanie strategiczne, polityka regionalna, strategia, instrumenty, usługi publiczne, local government, strategic management, regional policy, strategy, instruments, public services

Kształtowanie się regionu wałbrzyskiego jako jednostki podziału terytorialnego

AbstractDownload article

unit of a territorial division, decentralization, region of Wałbrzych, agglomeration of Wałbrzych

Forsowanie „języka regionalnego”. Kilka uwag na temat nowego ukraińskiego ustawodawstwa językowego

AbstractDownload articleDownload article

Ukraine, Ukrainian, Russian, language policy, the European Charter for Regional or Minority Languages, Україна, українська мова, російська мова, мовна політика, Європейська хартія регіональних мов або мов меншин

Zmiany uwarunkowań polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem Polski

AbstractDownload articleDownload article

politics of cohesion, Structural Funds, budget of the European Union, equation of regional imbalances, polityka spójności, fundusze strukturalne, budżet Unii Europejskiej, wyrównywanie dysproporcji regionalnych

Heimatkalender des Beskidenkreises Saybusch (1941) im Dienst der nationalsozialistischen Propaganda

AbstractDownload articleDownload article

action Saybusch, Volksdeutsche, regional calendar, Nazi blood and soil (Blut und Boden) propaganda

Ewolucja modelu polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

regional policy, regional government, multi-level governance, competitiveness, European Union, operational programme, polityka regionalna, samorząd regionalny, zarządzanie wielopoziomowe, konkurencyjność, Unia Europejska, program operacyjny

Zrównoważony rozwój regionalny

AbstractDownload articleDownload article

region, regional policy, sustainable development, strategic documents, spatial policy

Możliwości i bariery akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej: wybrane aspekty

AbstractDownload articleDownload article

akcesja, geopolityczne położenie, korupcja, zróżnicowanie regionalne, accession, geopolitical situation, corruption, regional differences

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout