Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zasada nullum crimen, nulla poena sine lege i jej ograniczenia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

AbstractDownload articleDownload article

European Court of Human Rights, European Convention for the Protection of Human Rights, rule of law, no punishment without law, Nuremberg clause, statutory lawlessness

Rządy prawa. Uwagi o znaczeniu i ewolucji pojęcia

AbstractDownload articleDownload article

the rule of law, principles, administration, European Union

Ekstremizm polityczny: nieudana próba delegalizacji Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD) w latach 2001–2003 i jej znaczenie dla polskiego porządku prawnego

AbstractDownload articleDownload article

rule of law, NPD, political extremism, special forces, human rights, freedom, totalitarianism, protototalitarianism, democracy.

Polish Judiciary and the Constitutional Fidelity. „In Judges We Trust”?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.16

AbstractDownload articleDownload article

rule of law, constitutionalism, judges, courts, judicial review, direct effect, constitutional fidelity, integrity, judicial ethos, fidelity, text v context, judicial empowerment

Vivere est cogitare. Szkic o dorobku naukowym prof. Marii Zmierczak

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.2

AbstractDownload articleDownload article

Maria Zmierczak, liberalism, fascism, nazism, totalitarianism, rule of law, political and legal doctrines

Retoryka ciągłości: o dziedzictwie prawnym II Rzeczypospolitej i rządów komunistycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.2.4

AbstractDownload articleDownload article

law, totalitarianism, continuity, change, rule of law, symbolic forms

Konstytucja w praktyce sądów administracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.5

AbstractDownload articleDownload article

Constitution, direct application, administrative court, pro-constitutional interpretation, rule of law

The Concept of Judicial Discretion in Criminal Proceedings

AbstractDownload articleDownload article

judicial discretion, discretionary powers, the limits of judicial discretion, quasi-legislative powers, the rule of law, uznanie sędziowskie, dyskrecjonalna władza sądu, granice uznania sądowego, uprawnienia quasi-legislacyjne, zasada praworządności

Bohdan Kistjakowski i jego doktryna państwa prawnego

AbstractDownload articleDownload article

Україна, Росія, теорія держави, верховенство права, Бодан Кістяківсь- кий, Гуґо Краббе, Ukraine, Russia, theory of state, rule of law, Bogdan Kistyakovskij, Hugo Krabbe, law

Latest remarks on the democracy and rule of law in CEE countries

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.24.6

AbstractDownload articleDownload article

rule of law, Central Eastern Europe, democracy, constitutionalism, państwo prawa, Europa Środkowo-Wschodnia, demokracja, konstytucjonalizm

Ewolucja reżimu politycznego w Polsce w okresie funkcjonowania rządu Beaty Szydło

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.2

AbstractDownload articleDownload article

reżim polityczny, demokracja liberalna, demokracja nieliberalna, rządy prawa, political regime, liberal democracy, illiberal democracy, the rule of law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout