Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Gegenwärtige deutsche Banksprache in der Kürze

AbstractDownload articleDownload article

Wirtschaftssprache, Banksprache, Bankkommunikation, Fachwortschatz, Bankterminologie, economic language, banking language, banking communication, technical vocabulary, banking terminology

Les mots français dans le waaren lexicon de ph.a. Nemnich (fin du XIIIe siècle)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665/63.2

AbstractDownload articleDownload article

18th century lexicography, merchandise vocabulary, multilingual equivalents

La révolution française dans les dictionnaires ou les dictionnaires en révolution

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665/63.10

AbstractDownload articleDownload article

French Revolution, vocabulary, language, dictionary, language politics

O gwarowych apelatywach odantroponimicznych (na przykładzie leksemów związanych z imieniem Michał)

AbstractDownload articleDownload article

local dialect, vocabulary, appellativization

Zur Theorie der kognitiven Verarbeitungstiefe in Korrelation mit der lexikalischen Lernleistung beim Fremdsprachenerwerb

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.29

AbstractDownload articleDownload article

Fremdsprachenerwerb, Lexik, Verarbeitungstiefe, Involvement-Load Hypothese, vocabulary learning, levels of processing, involvement-load hypothesis

Ślady przemian obyczajowych w języku XXI wieku. Próba interpretacji nowych form i znaczeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.2

AbstractDownload articleDownload article

language politeness customs, customs change after 1989, vulgarization of language, devulgarization, computer vocabulary, Internet vocabulary

Będę singielką jak moja mama, czyli o cywilizacyjnych zmianach w języku dzieci w wieku przedszkolnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.21

AbstractDownload articleDownload article

children’s language, vocabulary, word field, civilization changes

Слова з новими міжнародними компонентами в сучасній українській мові (на прикладі слів із компонентом кібер-)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.13

AbstractDownload articleDownload article

foreign language vocabulary, international components, terminology, język ukraiński, nowe leksemy, komponenty międzynarodowe, terminologia

Z problematyki nazewnictwa grzybów wielkoowocnikowych w języku ukraińskim i polskim — przegląd źródeł

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.15

AbstractDownload articleDownload article

the Ukrainian language, mycological vocabulary, comparative linguistics, overview of sources, research overview, українська і польська мови, мікологічна лексика, зіставне мовознавство, фольклор, художні тексти, науково-популярні роботи

Розвиток української футбольної лексики у Cхідній Ґаличині на початку ХХ століття

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.28

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian football terminology, thematic group of football vocabulary, native name, loanword, synonym, ukraińska terminologia piłki nożnej, grupa tematyczna słownictwa piłki nożnej, nazwa rodzima, zapożyczenie, synonim

Obraz wojny w dawnym dyskursie dydaktycznym (na przykładzie rozmówek do nauki języka polskiego jako obcego Nicolausa Volckmara)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.9

AbstractDownload articleDownload article

old textbooks for learning languages, military vocabulary, history of teaching Polish as a foreign language, didactic discourse, linguistic image of the world, dawne podręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz światapodręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz świata

Syntagmatic features of the functioning of Russian expressive linguistic units (on the basis of a vocabulary with a positive emotional evaluation)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.6

AbstractDownload articleDownload article

syntagmatics, use, Russian language, vocabulary, positive emotional evaluation, expressiveness, syntagmatyka, funkcjonowanie, język rosyjski, słownictwo, pozytywna ocena emocjonalna, ekspresywność

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout