Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

W kwestii kolizji art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego i art. 6 Prawa o adwokaturze

AbstractDownload articleDownload article

legal professional privilege, advocate, Code of Criminal Procedure, Rules of Professional Ethics, inadmissible evidence, confl ict of legal rules, witness

Rola i zadania prokuratora w przesłuchaniu małoletnich świadków na podstawie art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k.

AbstractDownload articleDownload article

public prosecutor, interrogation, juvenile witness

Biegły psycholog a odebranie i ocena zeznań małoletniego świadka w procesie karnym

AbstractDownload articleDownload article

evidence, juvenile witness, expert psychologist, criminal proceedings

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary ze względu na stan zdrowia skazanego

AbstractDownload articleDownload article

obligatory postponement, mental disease, sentence of imprisonment, opinion of the expert witness

Ujawnienie osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia jako przesłanka obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary

AbstractDownload articleDownload article

accomplice, offence, crucial circumstances, disclosure, obligatory mitigation, penalty, witness

«Выразить невыразимое» — стремление описать впечатления от концентрационного лагеря Аушвиц (на основании избранных произведений, написанных на польском языке)

AbstractDownload articleDownload article

concentration camp, Auschwitz, experience, inexpressibility, eye-witnesses, koncentrační tábor, Osvětim, zážitky, nevyjádřitelnost, očité svědectví

Dziecko jako świadek w  procesie karnym w  ujęciu teoretycznym i  praktycznym

AbstractDownload articleDownload article

minors, witness, victim, interrogation

Selected issues concerning expert witness and specialists in Polish penal proceedings and forensic science

AbstractDownload articleDownload article

expert witness, specialist, Code of Penal Procedure, forensic science, technical examination of documents

Rules and scope of applying means of witnesses and victims protection and assistance according to the victims and witnesses protection and assistance bill

AbstractDownload articleDownload article

witness, witness protection, help for witness, criminality, organised crime

Testament prywatny w orzeczeniach sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym

AbstractDownload articleDownload article

висловлення останньої волі, Апеляційний суд у Львові, спадкода- вець, свідки при заповіті, приватний заповіт, last will and testament, Lvov Court of Appeal, testator, will witnesses, private will

Wyłączenie od zeznawania i prawo odmowy zeznań w rzymskim procesie karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.325.2

AbstractDownload articleDownload article

testimony of witnesses, right to refuse to testify, taking of evidence in criminal cases, testimonium, testes excepti, testes interdicti, Zeugenaussagen, das Recht auf Verweigerung der Aussage, Beweisaufnahme in Strafsachen

Prawno-kryminalistyczna problematyka przesłuchania małoletniego w procedurach prawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.10

AbstractDownload articleDownload article

children witness, child hearing, forensic science, psychology, child protection in law proceedings

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout